მოსწავლეების სია ( 784 )  - კლასი


45ნიკოლოზ ჯიშკარიანი
45დიმიტრი ჯიხვაშვილი
45 ნიკოლოზი ჯობავა
45მარიამი ჯოხტაბერიძე