აჯიბეგიშვილი თამარი

ქართული ენა და ლიტერატურა, ბუნება, ხატვა

ფოტო